Schanskorfvulling

IMG_4816                                  IMG_4826

Links: Schanskorfvulling Grés mix
Rechts: Schanskorfvulling gebakken bestrating

IMG_5010