Algemene voorwaarden

 

Voor alle aankopen die u bij VSB sierbestrating doet, gelden de volgende (aankoop)voorwaarden:

Van Sommeren Bestrating B.V. (hierna: “VSB”)
Kerkstraat 34
6651 KG Druten
T: 0487 – 513 544
M: verkoop@vsbgroep.nl

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer zij schriftelijk tussen VSB en de wederpartij zijn overeengekomen.
1.4 Wanneer één of meer bepalingen uit de tussen VSB en de wederpartij gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. Partijen treden in dat geval in overleg om een bepaling overeen te komen die de niet rechtsgeldige bepaling qua doel en strekking zoveel mogelijk benadert. 
1.5 Wanneer een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op een bepaald punt tegenstrijdig zijn, gaat de overeenkomst voor.
1.6 Onder de ”wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met VSB een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 

2. Aanbiedingen

2.1 Alle door VSB gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Alle gegevens zijn indicatief van aard en mogen zonder de toestemming van VSB niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
2.3 Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van de diensten van VSB, is VSB gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten in rekening te brengen, voor zover deze specifiek voor de wederpartij zijn gemaakt.
2.4 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht VSB niet tot acceptatie van een bestelling. Niet-acceptatie wordt door VSB zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen tien (10) dagen, aan de wederpartij ter kennis gebracht.
2.5 VSB behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel onder rembours te leveren.
 

3. Overeenkomst

3.1 Behoudens het hierna gestelde, komt een overeenkomst met VSB tot stand wanneer zij een opdracht schriftelijk aanvaardt of bevestigt, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
3.2 Na het tot stand komen van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden VSB slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens een klacht van de wederpartij daarover binnen drie (3) werkdagen na factuurdatum.
3.4 Elke overeenkomst wordt aan de zijde van VSB aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Dit is uitsluitend ter beoordeling van VSB.
3.5 VSB is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten door te berekenen aan de wederpartij zodra de wederpartij zich niet houdt aan de op haar rustende verplichting(en).
3.6 VSB is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan eventuele, andere verplichtingen voldaan zal worden.
3.7 VSB is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, en na overleg met de wederpartij, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de vooraf verstrekte prijsopgaven.
3.8 De wederpartij is gehouden VSB tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
 

4. Prijzen

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen van VSB gebaseerd op het door wederpartij afhalen van de zaken bij het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van VSB en exclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen ook exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering.

4.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s. Eventuele koerswijzigingen of -opslagen in het geval van buitenlandse valuta worden aan de wederpartij doorberekend.
4.3 In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.
4.4 VSB heeft het recht om van de wederpartij, ook indien dit niet in de aanbieding of de overeenkomst is vermeld, voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst een aanbetaling te verlangen. De aanbetaling wordt op de laatste factuur in mindering gebracht. Een aanbetaling dient binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.
 

5. Levering en transport

5.1 De wijze van verpakking, verzending, transport en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan VSB is verstrekt, door VSB als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld en/of nalatigheid van de vervoerder.
5.2 Specifieke wensen van de wederpartij inzake de verzending en/of het transport worden slechts uitgevoerd indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen en de wederpartij daarbij verklaard heeft de eventuele kosten en risico’s samenhangend met deze specifieke wensen te zullen dragen. Levering vindt in principe plaats op werkdagen, maar in piekperiodes is het mogelijk dat uitgeweken wordt naar de zaterdag.
5.3 VSB zet zich, indien dit van toepassing is, in om de zaken af te leveren op de vooraf afgesproken datum. Het is niet mogelijk om een specifiek tijdstip of een dagdeel af te spreken, maar de wederpartij kan een eventuele voorkeur doorgeven. Een richttijd van aflevering die van tevoren wordt gecommuniceerd door VSB, is nooit een bindende tijd en geldt niet als fatale termijn. De wederpartij ontvangt uiterlijk één (1) werkdag voor levering telefonisch en/of per e-mail een bevestiging van de door VSB bepaalde leveringsdatum. Het wijzigen van de geplande afleverdag door de wederpartij kan alleen tot vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de geplande afleverweek. Indien zich tijdens het uitvoeren van de overeenkomst vertragingen voordoen die niet volledig aan VSB toe te rekenen zijn, wordt de levertermijn verlengd met de duur van die vertraging.
5.4 Bij aangeboden zaken op de website van VSB wordt een verwachte levertijd weergegeven. Deze verwachte levertijd is altijd slechts een indicatie en kan aan verandering onderhevig zijn.
5.5 Op basis van de gekozen afleverlocatie en transportmethode zijn mogelijk hogere transportkosten, veerkosten en/of toeslagen van toepassing. In het bestelproces wordt kenbaar gemaakt wat de exacte transportkosten zijn op basis van de door de wederpartij gekozen afleverlocatie en de transportmethode.

5.6 Vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst komen de gekochte zaken voor risico van de wederpartij. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door VSB met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
5.7 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transport gereed staat. Voor de aflevering moet worden getekend. De wederpartij, of een daartoe bevoegd medewerker van de wederpartij, dient de levering daarom in persoon aan te nemen.
5.8 De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren dan wel deze controle uit te voeren na mededeling door VSB dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
5.9 Eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden. Eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen dienen te worden gemeld conform het bepaalde in art. 13.1 van deze algemene voorwaarden.
5.10 VSB is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. De wederpartij is gehouden iedere deelleverantie na ontvangst te controleren op tekorten en/of zichtbare beschadigingen.
5.11 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij. VSB is gerechtigd eventuele kosten voor het opslaan door te berekenen aan de wederpartij. Als de wederpartij na het verstrijken van 30 dagen na levering de zaken nog niet heeft opgehaald, heeft VSB het recht de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij naast de annuleringskosten en opslagkosten ook de eventuele verzendkosten en andere gerelateerde kosten aan VSB verschuldigd.
5.12 Wanneer de bestelling bestaat uit gebruikte stenen, dan worden deze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gesorteerd en gestapeld op pallets geleverd, doorgaans van 10 m2 met maximaal 5% aan bruikbare breukstenen ten behoeve van het hak en knipwerk. Deze bevinden zich dan doorgaans op de tweede laag van boven.
5.13 Indien de bestelling bestaat uit gebruikte stenen, dan zijn deze opgenomen uit bestaand straatwerk. Afhankelijk van het seizoen kunnen de stenen klei- of zandresten bevatten. De wederpartij is hiermee bekend en gaat hiermee akkoord. VSB adviseert materiaal uit meerdere pallets door elkaar te verwerken om kleurverschil te voorkomen. De aanwezigheid van klei- of zandresten en/of kleurverschil levert geen toerekenbare tekortkoming/non-conformiteit op van VSB en is geen grond voor herstel, vervanging, enige (schade)vergoeding en/of enige andere claim. 
5.14 Eventueel geleverde pallets kunnen door de wederpartij worden geretourneerd aan VSB, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor deze pallets kan statiegeld worden berekend. Beschadigde pallets worden niet retour genomen. De kosten van een beschadigd pallet worden van het door wederpartij betaalde statiegeld gehaald. De pallets kunnen door de wederpartij na daaraan voorafgaande telefonisch afspraak worden ingeleverd op locatie van VSB met inlevering van de aankoopbon. VSB kan de pallets op verzoek ophalen, waarbij de transportkosten aan de wederpartij worden doorbelast.
5.15 In het geval materialen geleverd worden in Big Bags (kuubzakken) wordt geen statiegeld berekend. De wederpartij mag deze kuubzakken weggooien, hergebruiken of op eigen gelegenheid en kosten retourneren aan VSB.
 

6. Plaats van levering

6.1 VSB lost aan een openbare weg, tenzij de wederpartij de levering op eigen terrein gelost wil hebben. Wanneer de chauffeur van oordeel is dat er op het eigen terrein onvoldoende ruimte is om te lossen, worden de transportkosten die extra gemaakt moeten worden volledig aan de wederpartij doorberekend. De wederpartij is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de eventuele risico’s en schades voor het lossen op eigen terrein. De wederpartij zorgt tijdig voor een eventueel benodigde vergunning of ontheffing voor levering vanaf de openbare weg en is verantwoordelijk voor de veiligheid van VSB en alle overige weggebruikers.
6.2 VSB levert slechts op plaatsen die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen (doorgaans een stenentrailer). Als de losplaats niet bereikbaar is met een grote stenentrailer (bijvoorbeeld door een te smalle doorgang of brug), is de wederpartij verantwoordelijk voor het voorafgaand aan de levering kenbaar maken aan VSB. De wederpartij dient bij twijfel over de bereikbaarheid van de afleverlocatie contact op te nemen met VSB.
6.3 VSB heeft bij aflevering geen aparte kraan of heftruck om de pallets verder van de weg te plaatsen dan het bereik van de vrachtwagen (doorgaans tot 3 meter van de straat). De wederpartij dient daar rekening mee te houden. VSB is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade die wederpartij loopt door een eventuele afwijkende plaats van aflevering.

 

7. Betaling

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling contant (zonder korting of verrekening) bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door VSB aangewezen bankrekening. De betaling moet in het geval van een storting of overmaking uiterlijk vijf (5) dagen voor levering op de aangewezen bankrekening bijgeschreven zijn. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en worden derhalve als betaaldatum aangemerkt.
7.2 Indien de betaling niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
7.3 Alle door VSB gemaakte en te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand gemaakt tijdens een gerechtelijke procedure welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
7.4 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van de eventuele rente en door ons gemaakte kosten zoals bedoeld in het derde lid en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
7.5 Wanneer de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit de wet of deze overeenkomst op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen of een betaling opschort,
e. overgaat tot liquidatie, staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,
is VSB gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen, alles onverminderd het recht van VSB op vergoeding van kosten, schade en rente. In deze gevallen zal elke vordering van VSB op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

8. Annulering

8.1 Indien de wederpartij een reeds tot stand gekomen overeenkomst wenst te annuleren, geldt de door wederpartij gedane aanbetaling als annuleringskosten, onverminderd het recht van VSB op volledige schadevergoeding, waaronder begrepen gederfde winst. Een order kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. De mogelijkheid tot annulering geldt niet voor zaken die reeds verwerkt zijn of zijn geweest.
8.2 Maatwerk of speciaal voor de wederpartij bestelde zaken die geen onderdeel zijn van de standaardvoorraad van VSB kunnen niet geannuleerd worden. De wederpartij is daarmee bekend en akkoord.
8.3 Indien de wederpartij een factuurbedrag heeft betaald, zal VSB dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de annulering, terugbetalen. Eventuele kosten van VSB die gepaard gaan met de annulering alsmede de verschuldigde aanbetaling worden waar mogelijk met dit bedrag verrekend.
 

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 VSB behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren zaken, totdat de koopprijs voor deze zaken en eventuele vorderingen van VSB op de wederpartij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst geheel zijn voldaan. In alle gevallen als bedoeld in artikel 7.5 is VSB gerechtigd de goederen ten aanzien van welke het eigendomsvoorbehoud geldt, terug te nemen. De wederpartij dient hieraan mee te werken, bijvoorbeeld door het verlenen van toegang tot haar terrein.
9.2 De door VSB geleverde zaken, die ingevolge het voorgaande lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of te worden verwerkt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking.
9.3 Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgt VSB een bezitloos pandrecht - door het ontstaan van de vordering - op al die zaken waarin de door VSB geleverde zaken zijn verwerkt dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie door VSB gelden als onderhandse akte.
 

10. Overmacht

10.1 Onder ”overmacht” wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakomen van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

10.2 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de wederpartij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
10.3 Indien de overmachtssituatie naar het oordeel van VSB van tijdelijke aard is, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
10.4 Indien de overmachtssituatie naar het oordeel van VSB van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. VSB is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 

11. Intellectuele eigendom

11.1 De wederpartij garandeert VSB dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins geen inbreuk oplevert op enig wettelijke voorschrift en/of rechten van derden. Verder vrijwaart de wederpartij VSB volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken van derden uit hoofde van schending van deze garantie.
 

12. Aansprakelijkheid

12.1 VSB is niet gehouden tot enige vergoeding van directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook en sluit iedere aansprakelijk uit, tenzij dit wettelijk gezien niet mogelijk is, zoals in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

12.2 Wanneer aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, zal het door VSB te betalen totale bedrag beperkt zijn tot:
-   maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van VSB daadwerkelijk wordt uitgekeerd in verband met de schade, dan wel indien de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval geen dekking biedt tot:
-   maximaal het bedrag van de betreffende order, met een maximum van € 5.000,-.
12.3 VSB is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik of de verwerking van het geleverde, of de ongeschiktheid daarvan, voor het doel waarvoor de wederpartij het geleverde heeft aangeschaft. VSB is ook niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen gevolgschade, omzet- of winstderving, wanneer onverhoopt een probleem met de levering ontstaat en de wederpartij daardoor haar afspraken met derden niet of niet tijdig kan nakomen.
12.4 De wederpartij is verantwoordelijk voor het bij of direct na levering controleren van de geleverde zaken. Eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen dienen bij VSB te worden gemeld conform het bepaalde in art. 13.1 van deze voorwaarden. Doet de wederpartij dit niet, dan wordt het geleverde geacht te zijn goedgekeurd door de wederpartij en is VSB geenszins aansprakelijk voor eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van enige vergoeding, ongeacht of er schade is ontstaan ten gevolge van de samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.
12.5 Door of vanwege VSB gegeven adviezen, aanwijzingen etc. inzake materialen, constructies, uitvoeringen en/of toepassingen zijn vrijblijvend. VSB is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die door adviezen, aanwijzingen etc. van VSB mochten ontstaan.
12.6 Een eventuele vordering van de wederpartij op grond waarvan VSB aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor de door VSB geleverde zaken vervalt onherroepelijk, indien VSB niet binnen een termijn van zes (6) maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim, door de wederpartij in rechte is betrokken. Genoemde termijn is een vervaltermijn en is niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in artikel 3:317 van het Burgerlijk Wetboek.
 

13. Klachten

13.1 Eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen dienen binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van de betreffende prestatie schriftelijk aan VSB te worden gemeld, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Deze klachten worden door VSB slechts in behandeling genomen wanneer de wederpartij een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten toevoegt aan de schriftelijke melding. Geleverde zaken die eenmaal verwerkt zijn, zijn als zodanig geaccepteerd en kunnen achteraf geen een reden tot een klacht opleveren.
13.2 Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum.
13.3 Na het verstrijken van deze termijn en/of na doorverkoop en/of bewerking en/of verwerking wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door VSB in behandeling genomen.
13.4 Indien de klacht door VSB gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
13.5 Slechts indien en voor zover de klacht gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.
13.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van VSB en onder door VSB te bepalen voorwaarden.
 

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op de rechtsverhouding tussen VSB en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die uit enige overeenkomst en rechtsverhouding tussen VSB en de wederpartij voortvloeien, zullen in eerste instantie worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.